Accountability - financiele verantwoording

Stichting Bulamu heeft een transparante financiele verantwoordingsstructuur. Alle inkomsten en uitgaven zijn verantwoord in de financiele jaarverlagen en in detail uitgeschreven. Van alle giften wordt 10% gereserveerd voor algehele kosten (bankkosten, website hosting en administratief beheer); batig saldo van deze kosten zal besteed worden voor algemene projecten. Stichting Bulamu gelooft in Gods' voorziening - "Manna voor iedere dag" en bouwt derhalve geen lange termijn reserves op. Reserveringen zijn die giften die voor een bepaald doel zijn gedoneerd en al ingepland zijn (aankomende schoolkosten etc.). Kosten voor uitgaven van bestuur en ambassadeurs worden niet uit projectdonaties betaald, tenzij specifiek daarvoor gedoneerd is; in principe worden alle kosten voor bestuur en ambassadeurs via eigen middelen bekostigd, zie het beloningsbeleid. Coordinatoren en contactpersonen in Oeganda ontvangen onkostenvergoedingen voor hun diensten in de vorm van een maaltijd, transport en een kleine extra bijdrage gelijk aan ca 2% van het bedrag waar zij voor ingezet worden.

Beloningsbeleid

Stichting Bulamu kent geen beloningsbeleid voor bestuursleden en Nederlandse ambassadeurs. Donaties worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze worden geschonken. Donaties zonder doelstelling worden gebruikt voor de algemene stichtingskosten of voor projecten naar inzicht van het bestuur. Onkosten van bestuursleden tijdens de uitoefening van stichtingswerk ter plaatse in Oeganda worden vergoed uit eigen middelen en donaties die specifiek voor dit doel zijn gesponsord of worden toegekend.

Stichting Bulamu heeft Oegandese ambassadeurs aangesteld om ook in hun leven een opstapje te creëren. Deze ambassadeurs worden geholpen door het opdoen van ervaring in coordinatie, logistiek, boekhouding en samenwerking. De ambassadeurs ontvangen altijd de onkosten voor transport, periodiek vergoeding voor een maaltijd en periodiek een vergoeding voor hun tijd. 

Financiele transacties

Projecten worden hoofdzakelijk uitgevoerd en betaald in Oeganda om zowel de project-betrokkenen als de lokale middenstand te helpen. Donaties worden bij voorkeur niet direct aan projecteigenaren uitgekeerd, maar via een lokale coördinator betaald en verantwoord. Geld wordt per project per uitgave overgemaakt. Vanaf 2020 is, in verband met de WWFT (wet witwassing fraude en terrorisme) een wijziging uitgevoerd in beleid. Alle betalingen worden uitgevoerd via de ING of World Remit en direct vanaf de rekening van de stichting betaald. In verband met de beperkte mogelijkheden tot het opnemen van geld in Oeganda, daarbij berekende bank transactiekosten en door hoge inflatie sterk fluctuerende valutakoersen, is het nog mogelijk dat opname van geld via privé rekeningen plaatsvindt. Deze tegoeden van bestuursleden worden achteraf verrekend tegen de werkelijke kosten inclusief bankkosten.

 

 

Financien van Stichting Bulamu - update 01-11-2020
Go to top

Stichting Bulamu ©2008-2018 - Site generated by MrKawa - Gopherit

www.veter.shop - mrkawa.com - allesvoorjeschoenen.nl